понеділок, 22 лютого 2021 р.

Практичні етапи розробки та реалізації педагогічних проектів

 

Найважливішою передумовою реалізації педагогічних проектів є теоретична підготовка педагога до навчального проектування та здатність майстерно застосувати ці знання на практиці, що передбачає використання сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів.

Робота над колективним проектом здійснюється за загальним алгоритмом і включає такі основні етапи:

1.  Підготовчий (діагностико-прогностичний)

1.1. Визначення мети і завдань проекту.

1.2. Опис проекту, його основних етапів, створення моделі.

1.3. Експертиза проекту.

1.4. Пошук методик і засобів виконання завдання.

2.  Організаційний

2.1. Розподіл учасників на групи.

2.2. Конкретизація завдань кожної групи.

2.3. Складання плану діяльності кожної групи, координація роботи груп.

2.4. Розподіл обов'язків між членами групи.

2.5. Підготовка необхідних матеріалів, засобів тощо.

3. Діяльнісний

3.1. Виконання завдань членами груп за складеними планами та обраними методиками.

4. Узагальнюючо-підсумковий

4.1. Обробка, аналіз та узагальнення результатів.

4.2. Звітування груп (захист проектів).

4.3. Оцінювання результатів діяльності.

Інший варіант послідовності дій пропонує В.В. Гузєєв. Розробка проекту, його основних етапів, створення моделі є важливим чинником подальшої успішної діяльності, тому ми пропонуємо алгоритм його короткого опису.

Тематика проекту обирається вчителем з урахуванням нових освітніх завдань, педагогічних концепцій та парадигм, реалій сучасного життя, навчальної ситуації зі свого предмета, інтересів і здібностей учнів (на основі діагностики) тощо. Тому обґрунтування вибору проблеми висвітлює концептуальність, актуальність, необхідність, новизну обраної тематики.

Назва проекту відтворює основний зміст діяльності й визначається її кінцевим результатом, вона повинна бути чітко сформульована. Мета та завдання проекту повинні бути сконкретизовані й спрямовані на реальний результат.

Відповідно до мети та завдань обирається тип проекту, подається його характеристика за певними параметрами.

За кінцевим результатом: теоретичний, теоретико-практичний, практичний.

За змістом: монопредметний, міжпредметний, надпредметний. За кількістю учасників: індивідуальний, колективний (парний, груповий).

За тривалістю: міні-проект, короткочасний, середньої тривалості, довготривалий, лонгетюдний.

За ступенем самостійності: репродуктивно-дослідний, частко­во-пошуковий, дослідницький чи експериментально-дослідниць­кий, евристичний.

За характером контактів: внутрішній, зовнішній, міжнародний.

Далі визначаються учасники (та співучасники) проекту. Визначення бази реалізації проекту потребує вказання місця розробки та за необхідності місця реалізації.

Термін реалізації проекту включає дати початку та закінчення роботи над проектом.

Прогнозований результат передбачає створення чогось нового за структурою, підходами, концепцією навчально-виховного процесу: нові технології, методики та планування "продукту" в результаті виконання програми (посібника, сценарію, опису технології, плану, нової програми, бази даних, центри тощо) та його форму.

Визначення ресурсів (людські, матеріально-технологічні, фінансові, інформаційні), тобто наявних умов, дозволяє чітко визначити потреби й заздалегідь спланувати можливість та шляхи їх забезпечення (або відмовитись від проекту в разі неможливості їх забезпечення).

Визначення етапів та завдань реалізації проекту зручно здійснювати за таблицею.

Етап

Завдання

Діяльність

Термін

Ресурси (потреби)

Результат

Хто виконує

 

 

 

 

 

 

 

Очікувані результати проекту (тільки такі, що будуть очевидні по завершенні проекту) можуть бути як матеріальними (моделі, програми, плани, колекції, створення об'єднань, центрів, громадських організацій тощо), так й ідеальними (нові способи дій, оригінальні доведення теорем, методи дослідження). Оформлення результатів проекту може бути найрізноманітнішим: рукописні та друковані матеріали, відеофільми, фотографії, альбоми, бортжурнали, комп'ютерні програми, настінні газети, альманахи, моделі, таблиці тощо. їх також доцільно представити у формі таблиці.

Зміст результату проекту

Форма представлення

Оцінка якості

 

 

 

 

 

 

Моніторинг, або оцінювання проекту, здійснюється за наперед визначеними критеріями. Нагадаємо, що педагогічний моніторинг - системне спостереження, аналіз, оцінка та прогнозування педагогічного процесу або окремих його складових з метою кореляції або підвищення ефективності функціонування. Моніторинг передбачає більш тривалу і періодичну діагностику, тому в багатьох проектах достатньо визначити критерії оцінювання очікуваних результатів.

Насамкінець, після реалізації та захисту проекту робляться (самими учасниками, експертом аби консультантом) висновки, де в узагальненому вигляді визначається ступінь досягнення мети, якість, перспективність, надаються рекомендації щодо подальшого використання кінцевого продукту. Електронний варіант пропонованого бланку надасть можливість його творчо переробити, переслати електронною поштою для експертизи та узгодження дій, зекономить час із його заповнення.